Szakfeladat ellátás – Tájékoztatás beruházóknak, építkezőknek, bejelentőknek

Földmunkák során, általában a földfelszíntől számított 30 centimétert meghaladó, kézi- vagy gépi erővel végzett beavatkozás esetén, régészeti lelőhelyen, vagy annak közelében az illetékes hatóság régészeti feladatellátást írhat elő. Ennek költségeit az örökségvédelmi törvény szerint annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a régészeti lelőhely bolygatása felmerül.

A hatályos jogszabályok alapján a régészeti feladatellátás a beruházás értékhatára, illetve nemzetgazdasági szempontok szerint az alábbiak szerint történik:

Nagyberuházás

Az alábbi, földmunkával járó beavatkozás, fejlesztések minősülnek nagyberuházásnak:

  • a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás
  • a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,
  • a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó tározó-építés, vagy
  • azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek.

Nagyberuházás esetén a beruházónak az építési engedély megszerzéséhez Előzetes Régészeti Dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíttetnie.
Az ERD a terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.
Az ERD figyelembevételével kiadott építési engedélyben vagy egyéb hatósági határozatban előírt régészeti feladatellátás megrendelésére vonatkozó szerződéskötési szándékot a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) irányába kell bejelenteni. Célszerű ezzel egyidőben a feladatellátásra területileg illetékes múzeumot is, Pest megyében, a Ferenczy Múzeumi Centrumot értesíteni. Nagyberuházás esetén abban az esetben is kötelező a régészeti megfigyelés végzése, ha a terület az ERD szerint régészetileg nem érintett.

Értesítendő régészeti szervek: Várkapitányság Nonprofit Zrt. (ERD készítéshez) recepcio@varkapitanysag.hu, majd az ERD birtokában a Magyar Nemzeti Múzeum koordinacio.rogmnm@mnm.hu és a Ferenczy Múzeumi Centrum (lásd: Régészeti munkák típusai és ügymenetük)

Kiemelt nagyberuházás

Az alábbi, földmunkával járó beavatkozás, fejlesztések minősülnek nagyberuházásnak:
a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás,
– a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó tározó-építés, vagy
azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek.
Nagyberuházás esetén a beruházónak az építési engedély megszerzéséhez Előzetes Régészeti Dokumentációt (a továbbiakban: ERD) kell készíttetnie.
Az ERD a terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.
Az ERD figyelembevételével kiadott építési engedélyben vagy egyéb hatósági határozatban előírt régészeti feladatellátás megrendelésére vonatkozó szerződéskötési szándékot a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) irányába kell bejelenteni. Célszerű ezzel egyidőben a feladatellátásra területileg illetékes múzeumot is, Pest megyében, a Ferenczy Múzeumi Centrumot értesíteni. Nagyberuházás esetén abban az esetben is kötelező a régészeti megfigyelés végzése, ha a terület az ERD szerint régészetileg nem érintett.
Értesítendő régészeti szervek: Várkapitányság Nonprofit Zrt. (ERD készítéshez) recepcio@varkapitanysag.hu , majd az ERD birtokában a Magyar Nemzeti Múzeum koordinacio.rogmnm@mnm.hu és a Ferenczy Múzeumi Centrum

Egyéb beruházások, építkezések

A régészeti lelőhelyeket érintő beruházások legnagyobb részét a bruttó 500 millió forintnál kisebb bekerülési költségű beruházások teszik ki, ide tartoznak a családiház-építések, bővítések. Ezekben az esetekben, amennyiben az illetékes hatóság által kiadott építési engedély, vagy más határozat régészeti feladatellátást ír elő, akkor a beruházó közvetlenül a Ferenczy Múzeumi Centrummal szerződik.

Értesítendő régészeti szerv: Ferenczy Múzeumi Centrum (lásd: Régészeti munkák típusai és ügymenetük)

Régészeti munkák típusai és ügymenetük:

1., Régészeti megfigyelést akkor kell végezni, ha régészeti lelőhely van a beruházás közelében, vagy a terület régészetileg érintett, de a lelőhely intenzitásának alacsony foka nem teszi szükségessé nagyobb beavatkozással járó régészeti tevékenység végzését. A munka ekkor a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő figyelemmel kísérése, dokumentálása. A munka elszámolása a mindenkor érvényes hatósági árak szerint történik.

Régészeti megfigyelés ügymenete

A megrendelő megfigyeles@muzeumicentrum.hu címen jelezheti régészeti tevékenység megrendelését. Kérjük a megfigyeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit is ide szíveskedjen megírni.

A szerződéskötéshez szükséges, hogy a beruházó a jogszabályban meghatározott adatokat megküldje a múzeum részére.
az érintett terület azonosítására alkalmas adatait (cím, helyrajzi szám stb.)

  • az örökségvédelmi hatóság határozatának számát
  • a kivitelezés megkezdésének tervezett időpontját
  • a földmunkával tervezett napok számát
  • a beruházás építési engedélyét
  • kapcsolattartó nevét és elérhetőségét
  • nagyberuházás esetén nyilatkozatot a teljes bekerülési költség tervezett összegéről és arról, hogy a beruházás nagyberuházásnak minősül.

A régészeti megfigyelésre vonatkozó szerződés megkötése után, kérjük, hogy a földmunkák megkezdésének tényleges időpontja előtt legalább 5 munkanappal vegyék fel a kapcsolatot a múzeummal. Régészeti megfigyelés esetén a múzeum munkaterületet nem vesz át. A régészeti megfigyelés az örökségvédelmi hatóság felé bejelentési kötelezettséggel jár. Ezt a múzeum teszi meg az érvényes megállapodás alapján.
A helyszíni régészeti megfigyelés végeztével a múzeum teljesítésigazolást készít a megfigyelés időtartamáról. Ezt a megrendelő az aláírásával igazolja. A teljesítésigazolás alapján készül el a számla. A számla kifizetését követően a múzeum megküldi a munkákról készített jelentést az örökségvédelmi hatóságnak és a megrendelőnek.
Amennyiben a megfigyelés során régészeti jelenségek kerülnek elő, akkor régészeti megfigyelés közbeni bontómunka keretében, külön szerződés alapján ennek feltárását is el kell végezni. Ennek elszámolása a mindenkor érvényes hatósági árak szerinti elszámolásában történik.
A múzeum kizárólag az érvényes szerződés létrejötte után tudja megkezdeni a feladatellátást.

A megrendelés elmulasztása, vagy a munkakezdés bejelentésének elmaradása esetén, az elkészült beruházásokra utólagosan semmilyen módon nem tudunk jelentést készíteni. Ilyen esetekben büntetés kerül kiszabásra, ennek mértékéről, ügymenetéről kérjük az örökségvédelmi hatóságnál tájékozódjanak!

2., Teljes felületű megelőző feltárás esetén a gépi humuszolás megfigyelése után a végezzük el a terület feltárását, a hatályos jogszabályok által előírt idő alatt. A feltárás elszámolása a mindenkor érvényes hatósági szerinti elszámolásában történik.

Régészeti teljes felületű feltárás ügymenete

A megrendelő az adatlap kitöltésével (letöltés) és az asatas@muzeumicentrum.hu címre elküldésével kezdeményezheti a régészeti tevékenység megrendelését. Kérjük, a feltárással kapcsolatos esetleges kérdéseit is ide szíveskedjen megírni.

Az adatlap adatai alapján a múzeum szerződés tervezetet készít, melyet eljuttat a megrendelőnek. A szerződés megkötése után a teljes felületű feltárás örökségvédelmi hatóság felé engedélyezési eljárással jár ezt a múzeum kezdeményezi a hatóságnál ezzel kapcsolatban a megrendelőnek tennivalója nincsen. A hatósági ügyintézés idejét a múzeum gyorsítani nem tudja (általában 15-30 nap). A régészeti szaktevékenységet a múzeum jogerős hatósági engedélyek megszerzése után tudja megkezdeni.

Teljes felületű feltárás esetén a megrendelő által lehatárolt, kitűzött, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban lévő területet a múzeum a feltárás megkezdésekor átveszi a megrendelőtől a feltárási munkák időtartamára. A feltárási területen történő munkák ütemezését, a feltárással kapcsolatban felmerülő logisztikai kérdéseket (pl. földdepó helye, földelszállítás, beruházási területen a régészeti munkákkal párhuzamosan zajló munkálatok, deponálás stb.) legkésőbb a feltárás megkezdésekor, a munkaterület átvételekor szükséges meghatározni.

A feltárás elvégzése után a terület visszaadásra kerül a beruházónak. A múzeum teljesítésigazolást küld, melynek régészeti feltárás esetén része a feltárásról készített összefoglaló geodéziai felmérés is. A teljesítésigazolás elfogadása után kerül sor a számla kiállítására.

3., Lelet- lelőhely bejelentés
Abban az esetben, ha régészeti feltáráson kívüli földmunka során, vagy egyéb körülmények között régészeti lelet kerül elő, annak tulajdonjoga az államot illeti meg. A megtaláló minden esetben köteles azt bejelenteni (asatas@muzeumicentrum.hu) és beszolgáltatni. Amennyiben a körülmények indokolttá teszik, a területileg illetékes múzeumnak mentő feltárást kell végeznie. A bejelentő neve, hozzájárulása esetén feltüntetésre kerül nyilvántartásunkban, továbbá kiemelkedő jelentőségű vagy értékű lelet bejelentése esetén a megtaláló miniszteri döntés alapján pénzjutalomban részesíthető.

Jogszabályok
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáró

Közösségi régészet

A közösségi régészet a kulturális örökség megismerése és megmentése céljából a civil szféra és a régész szakma képviselői által közösen végzett kutatói, elsősorban terepi régészeti tevékenység. A felek egyenrangú partnerségét feltételezi, olyan projektek megvalósítását jelenti, amelyek jellemzően lokális kezdeményezésből indulnak ki, amelyekben a kutatás célját a résztvevők közösen határozzák meg, a szakmai irányítás a régész kezében van, de az erőforrásokat főképpen a civilek biztosítják.

A Ferenczy Múzeumi Centrum közösségi régészeti programja

Pest megyében 2010 óta rendszeresen szervezünk tervásatásokat önkormányzatokkal, régészeti tanszékekkel rendelkező egyetemekkel közösen, amelyekhez önkéntesek és diákok egyaránt csatlakozhatnak. A hobbi fémkeresősök által megtalált honfoglalás kori temetők feltárása során megvalósuló összefogás irányította figyelmünket az összetett társadalmi problémát jelentő fémkeresőzésre, a lelőhelyek illegális fosztogatására, amelynek egyedüli megoldásaként a közösségi régészeti programok hazai meghonosítása kínálkozott. 2015 tavaszától oktatással egészítettük ki a változatos terepi tevékenységünket és ettől az időponttól számítjuk a közösségi régészeti foglalkozásaink programszerű kezdetét.

Közösségi Régészeti Egyesület

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum közösségi régészeti programjának résztvevői 2019 márciusában alapították meg a Közösségi Régészeti Egyesületet. Az egyesület legfontosabb célja a régészeti kutatás iránt érdeklődő, szakirányú képzettséggel nem rendelkező önkéntesek összefogása, bevonása a régészeti kutatásba, a nemzeti kulturális örökség védelmébe. Ennek érdekében a feltárási joggal rendelkező intézményekkel együttműködve részt vesz a terepi régészeti kutatásban, az ásatási dokumentáció és a leletanyag feldolgozásában. Tanulmányi kirándulásokat, terepbejárásokat, tudománynépszerűsítő előadásokat, táborokat, közösségi programokat szervez szakemberek bevonásával a régészeti kutatás eredményeinek széleskörű ismertetése, a régészet társadalmi elismerésének elősegítése céljából.

Mit kaphatok önkéntesként?

A régészet iránt érdeklődő civilek, és így programunk résztvevőinek motivációja összetett. Sokakat vonz a múlttal való élményszerű találkozás, és ismét sokan vannak, akiket kifejezetten a tudományos megismerés motivál. A régész szakemberekkel eltöltött közös munka segíti a résztvevőket, hogy önálló kutatásokat kezdeményezzenek: önkénteseink helytörténeti, levéltári adatokat gyűjtenek, régészeti lelőhelyeket azonosítanak. Minden évben tartunk előadássorozatot a résztvevőknek felkért régész és örökségvédelmi szakember előadók segítségével. Ez az oktatás magában foglal múzeumi gyakorlatot, anyagismeret órákat is. A közösen szervezett programok ezentúl hasznos kikapcsolódási lehetőséget, értékes szociális interakciót biztosítanak, új képességek fejlesztéséhez járulnak hozzá.

Miért jó a régészeknek, ha segítek?

A régészet szférájában végzett önkéntesség új lehetőségeket nyit a veszélyeztetett lelőhelyek megmentésében, az információ- és leletgyűjtésben és a tudományos problémák kutatásában egyaránt. A lelőhelyek illegális fosztogatása sajnos létező és a mai napig megoldatlan probléma Magyarországon. A hobbi fémkeresőzés gyakorlatilag kontrollált környezeten kívüli régészeti tevékenységet jelent. Egész Európában rendkívül népszerű és folyamatosan, szinte robbanásszerűen terjed, teljesen függetlenül attól, hogy az adott ország jogszabályi környezete liberális, vagy korlátozó e tekintetben. A hazai szigorú jogszabályi háttér önmagában nem védi meg a lelőhelyeket, az örökségvédelmi dolgozóknak pedig nem áll rendelkezésre olyan hatékony felügyelet, amely érvényt szerezne a törvény erejének. Ebből kifolyólag e problémára a jelenlegi helyzetben egyedüli megoldásként a közösségi régészetet látjuk.

Mi a közösségi régészeti programok haszna?

A társadalom viszonya a régészethez némileg átalakult az elmúlt tíz évben. A kulturális örökségünk iránt fogékony állampolgár nem elégszik meg azzal, hogy a médiából, vagy kiállításokból értesüljön a régészeti kutatás eredményeiről, hanem aktív részese akar lenni a terepi munkának, a felfedezésnek. A számukra szervezett programokkal azt az alapelvet juttatjuk érvényre, hogy a kulturális örökség értékeihez bárkinek joga van hozzáférni, és joga van értelmezni is azokat, természetesen a tudományosság általános szabályainak keretei közt. További cél, hogy az együttműködő civilekkel elérjük a kritikus tömeget és kiszorítsuk a lelőhelyeket fosztogató illegális keresősöket. Csak helyben lehet ellátni egy adott település külterületén fekvő lelőhelyek védelmét, ezért a civileket érdekeltté kell tenni a kulturális örökség megismerésében, kezelésében és védelmében, ez szervezést, szakmai összefogást igényel.

Hogyan csatlakozhatok?

Programunk nyílt, folyamatosan várjuk az érdeklődők jelentkezését. Előképzettség nem szükséges. A programhoz egy bemutatkozó levél elküldésével van lehetőség csatlakozni, továbbá feltétel a belépési nyilatkozat kitöltése, a benne foglaltak elfogadása. További információk, fémkeresőzni szándékozók számára tájékoztató és üzenetküldési lehetőség: http://www.kozossegiregeszet.hu

Milyen programokban vehetek részt?

A bolygatásnak kitett lelőhelyeken a programban résztvevők segítségével leletmentéseket szervezünk. Ezek jellemzően egy-két naposak, sok esetben hétvégére szervezzük, és arra irányulnak, hogy egy váratlanul felbukkanó lelet kontextusát tisztázzuk, a szántással, vagy építkezéssel veszélyeztetett temetők sírjait feltárjuk, vagy nagy értékű leletegyüttesek szétszóródott darabjait összegyűjtsük még az illegális fémkeresősök felbukkanása előtt. Sikeresen tudtuk igénybe venni a jól képzett önkéntes munkaerő segítségét olyan esetekben, mikor egy múzeumnak a nagy felületű megelőző feltárásokkal párhuzamosan leletmentést kellett végezni a beruházások közben váratlanul előkerülő lelőhelyeken.

Gyűjtemény – Kutatás

A Ferenczy Múzeumi Centrum régészeti gyűjteménye több, mint 700.000 darabot számlál. A gyűjtemény több raktárban került elhelyezésre, ezekben feldolgozó és kutatási munka is folyik. A raktárbázisok Cegléden, Gödöllőn és Szentendrén találhatóak. A gyűjtemény minden évben jelentős mértékben gyarapszik, a feltárásokból, terepbejárásokból és a közösségi régészeti program gyűjtéseiből.

Kiemelkedő leleteink:
Tarsolylemez
Budakalászi korsó
Kocsimodell

Régészeti gyűjteményünkben történő kutatáshoz kitöltve küldjék el nekünk a kutatási engedélykérőt a regeszet@muzeumicentrum.hu címre.

FMC kutatási engedélykérő űrlap